Hasiera
Allende Bouttin kazetaria, Niko Etxart musikaria eta Patrick Queheille musikaria