Hasiera
Gregorio Hombrados Oñativia. Iturria, Kutxateka