ZumaLAB

Gune honek elkarreragin, zalantzan jarri, galdetu, eztabaidatu, ha- rremanetan jarri, ideiak, planteamenduak eta diskurtsoak lotuko di- tuen bitartekoak izango ditu eta autonomoki ala museoko langileen laguntzaz erabili ahal izango da.


Egiteko moduak:

Lan-metodologiak ikerketa-prozesu partekatuei lotutako epe ertain eta luzeko proiektuen garapenean oinarritzen dira.

Bitartekaritza gogoeta- eta ekintza-praktika gisa, museoaren eta museoaren inguruneen arteko harreman-modu berriak garatzeko.

Pedagogia kritikoak, gizartea eraldatzeko ikaskuntza-esparru gisa.

Lan-ildo irekiak: Migrazioak proiektua:

  • Hezkuntza-programa.

    · "Guztiok gara migratzaile" tailerra presentziala lehen (2019), birtuala datorren ikasturtera begira
    · Iruzkindutako bisitak (gogoetak) …. Aldi baterako erakusketa

  • Gizarte-programa. Tokiko komunitatea: "Gure artean"

· Munduko sukaldaritzak (2020)
· Kulturarteko gastro-azoka (2019)
· Elkar ezagutuz (2019)
· Irakurketa zikloa (2019)
· Komunitateko ahotsak